Privacy verklaring

Muzizo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de privacy van haar cliënten. In deze privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Muzizo  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.

 

Wettelijke bepalingen

Muzizo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens

Muzizo  verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

–          Naam

–          Geslacht

–          Adresgegevens

–          Geboortedatum/leeftijd

–          Telefoonnummer(s)

–          E-mailadres(sen)

–          BSN nummer

Deze persoonsgegevens worden aan u, als cliënt, gevraagd tijdens het intakegesprek en op die manier ook alleen met toestemming verzameld.

 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan Muzizo geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. U geeft hier altijd toestemming voor, middels een toestemmingsverklaring.

Zo wordt er gebruikgemaakt van een derde partij voor:

–          Het verwerken van rapportages ten behoeve van dossiervorming (Zilliz);

–          Het verzorgen van de (financiële) administratie (Zilliz, MoneyBird, Boekhoudkantoor Bosma, Ster Administratiebureau);

–          Het veilig mailen met personen waarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven (Zivver).

Muzizo geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Muzizo verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Muzizo verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Doel van de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het onderhouden van contact met u en het bijhouden van administratie en facturatie.

 

Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een document, waarbij Muzizo passende maatregelen genomen heeft om ook dit beveiligd op te slaan.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens:

1.     Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@muzizo.nl

2.     Wanneer u Muzizo hiertoe verzoekt, dient u een document te ondertekenen waarin u bovenstaande verklaart.

 

Commerciële aanbiedingen

Muzizo verzamelt geen informatie via haar website en zal u ook geen commerciële aanbiedingen doen toekomen.

 

Bewaartermijn gegevens

Muzizo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het dossier wordt 15 jaar bewaard.

 

Datalekken

In het geval van een mogelijk datalek zal dit gemeld worden bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot Linda Kienhuis 06-21883593 of info@muzizo.nl